Prawo karne
Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach:
w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą i organami ścigania;
w postępowaniach przed sądami karnymi  we wszystkich instancjach w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia;
z zakresu prawa wykonawczego, w tym odroczenie wykonywania kary, przerwa w wykonywaniu kary
pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, rozłożenia grzywny na raty.

Prawo cywilne
Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach:
związanych z prawem własności nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej,
roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, dopuszczenie do współposiadania;
prawa spadkowego: nabycie spadku, dział spadku;
o roszczeniach odszkodowawczych: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu
czynów niedozwolonych;
o ochronę dóbr osobistych;
o roszczeniach z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie
usług, opiniowania oraz sporządzania umów cywilnych, uczestnictwa w negocjacjach handlowych,
windykacji należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kancelaria prowadzi sprawy:
o rozwód lub separację;
tzw. intercyzy – zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;
o podział majątku wspólnego;
o alimenty;
z zakresu władzy rodzicielskiej - ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie
władzy rodzicielskiej;
o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
o ubezwłasnowolnienie.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kancelaria prowadzi sprawy:
o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny;
o ustalenie istnienia stosunku pracy;
o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę;
o przywrócenie do pracy;
dotyczące umów o zakazie konkurencji;
dotyczące wypadków przy pracy;
dotyczące zwolnień grupowych;
dotyczące mobbingu;
dotyczące odwołań od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych (sprawy o emeryturę, w tym za
pracę w warunkach szczególnych, rentę).

Prawo spadkowe
Kancelaria prowadzi sprawy:
związane ze sporządzaniem testamentu;
o stwierdzenie nabycia spadku;
o dział spadku;
o zachowek.
Kancelaria Adwokacka Anna Sierocin-Kutkowska

ul. Reymonta 1
83-032 Pszczółki

Al. Grunwaldzka 7
80-236 Gdańsk

tel: 697624219
fax: +48 (58) 333 41 61

e-mail: kancelaria@sierocin-kutkowska.pl